Podmínky poskytnutí a užívání fotografií

Zasláním fotografií a případného komentáře (dále jen „Obsah“) přijímáte níže uvedené podmínky poskytnutí a užívání fotografií. Pročtěte si, prosím, pozorně, za jakých podmínek Obsah poskytujete a jaká práva a povinnosti Vám v této souvislosti vznikají.

1. Kdo webové stránky provozuje

Provozovatelem webových stránek https://fotografestival.cz a archivu fotografií, který je na této webové stránce umístěn (dále jen „Archiv“), je spolek Fotograf 07, z.s., IČ 285 61 236, sídlem Jungmannova 19/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 18277 (dále jen „Spolek“). Kontaktní údaje Spolku jsou info@fotgrafnet.cz.

2. Autorská práva k poskytovanému Obsahu

Zasláním Obsahu potvrzujete, že jste jeho jediným autorem, případně že jste získal od autora či dalších autorů Obsahu licenci k užití Obsahu minimálně v rozsahu oprávnění, které je poskytováno na základě těchto podmínek a jste oprávněn tuto licenci dále poskytnout třetí osobě.

Dále potvrzujete, že ve vztahu k Obsahu jste neuzavřel žádnou smlouvu s kolektivním správcem autorských práv a ani Vám není známo, že by taková smlouva ve vztahu k Obsahu existovala.

Berete na vědomí, že v případě, že se Vaše shora uvedené prohlášení ukáže jako nepravdivé, jste odpovědný za veškerou škodu (příp. i nemajetkovou újmu), která by tímto vznikla.

Při zaslání Obsahu jste povinen uvést autora, jinak nemůže být Obsah zveřejněn.

3. Oprávnění k užití pro Spolek

Zasláním Obsahu k uveřejnění v Archivu dáváte souhlas s jeho zveřejněním na webových stránkách https://fotografestival.cz a poskytujete Spolku bezúplatnou nevýhradní licenci k užití tohoto Obsahu v elektronické i tištěné podobě.

Licence je poskytována bez časového, územního a množstevního omezení, a to pro všechny známé způsoby užití Obsahu, zejména pro sdělování Obsahu veřejnosti a rozmnožování a rozšiřování Obsahu pro účely propagace Archivu, Spolku a jeho činnosti. Za tímto účelem dáváte Spolku souhlas i s úpravami Obsahu, jeho pozměněním, přepracováním a zařazením do díla souborného.

Licence není poskytována ke komerčnímu užití Obsahu.

4. Užití Obsahu třetími osobami

Zasláním Obsahu dále souhlasíte s tím, že Spolek prostřednictvím webových stránek https://fotografestival.cz/ umožní blíže neurčenému okruhu osob stažení Obsahu v tiskové kvalitě a jeho další užití pro nekomerční účely.

Dále berete na vědomí, že za případné neoprávněné užití Obsahu třetí osobou nenese Spolek žádnou odpovědnost.

Nebude-li nám z Vaší strany současně se zasláním Obsahu sděleno něco jiného, budeme mít za to, že Obsah poskytujete pod licencí Creative Commons BY-NC (Uveďte původ – Nepoužívejte komerčně). Blíže k licencím Creative Commons viz www.creativecommons.org nebo www.creativecommons.cz. V souvislosti s užitím Obsahu Vám nevzniká žádný nárok na odměnu.

5. Kdy může Spolek zveřejnění Obsahu odmítnout

Spolek si vyhrazuje právo dle svého uvážení poskytnutý Obsah nezveřejnit, případně již zveřejněný Obsah z webových stránek odstranit. Každý Obsah bude před jeho  veřejněním schvalován pověřeným administrátorem. Spolek si vyhrazuje právo nezveřejnit Obsah, který svou povahou odpovídá SPAMu nebo bude shledán nepovoleným. Nepovoleným Obsahem se rozumí Obsah, který

 • odporuje dobrým mravům,
 • je v rozporu s právními předpisy ČR a EU,
 • je v rozporu s těmito podmínkami,
 • poškozuje nebo ohrožuje práva třetích osob,
 • potlačuje osobní svobodu,
 • má pornografický podtext,
 • zobrazuje nahé děti,
 • je zveřejněn ke komerčním účelům nebo v souvislosti s podnikatelskou
  činností,
 • propaguje rasovou, národnostní, náboženskou nebo jinou
  nesnášenlivost,
 • propaguje násilí, diskriminaci nebo nezákonné aktivity,
  obsahuje vulgarismy.

6. Případné spory

Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Vámi a Spolkem v souvislosti s poskytnutím a zveřejněním Obsahu se řídí právním řádem České republiky. Spolek a Vy se přijetím těchto podmínek zavazujete, že veškeré případné spory, které by v souvislosti s užitím Obsahu mezi vámi vznikly, budete řešit přednostně smírnou cestou prostřednictvím vzájemné dohody. Nedojde-li mezi Vámi a Spolkem k dohodě, jsou k projednání sporu příslušné výlučně soudy České republiky. Vezměte dále na vědomí, že případné spory vzniklé v souvislosti s užitím Obsahu třetími osobami, je třeba řešit přímo s těmito osobami, které stažený Obsah užili.